Mūsų įstatai

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Krikščionių sąjunga politinė partija (toliau – Partija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra politinė partija, įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymą ir šiuos įstatus (toliau – Įstatai).
 2. Partija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymu, kitais teisės aktais, Įstatais ir savo programa.
 3. Partijos buveinė keičiama partijos Valdybos sprendimu.
 4. Partijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLAI

 1. Pagrindinis Partijos tikslas – padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių ir Lietuvos Respublikoje gyvenančių kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę, tenkinti savo narių politinius interesus
 2. Partijos tikslai – įtvirtinti ir įgyvendinti politines krikščioniškos demokratijos idėjas, pagrįstas krikščioniškuoju socialiniu mokymu, žmogaus, kaip asmens ir Dievo sukurtos vertybės, laisvės ir atsakomybės harmonija, lygybe, teisingumu, solidarumu ir subsidiarumu, morale, dora, sąžiningumu, išlaikant krikščioniškosios kultūros ir istorijos tradiciją, ir politinėmis priemonėmis siekti pagarbos asmens laisvei, atstovauti Lietuvos Respublikos piliečių politinei valiai Lietuvos Respublikos Seime, Europos Parlamente, savivaldybių tarybose, viešojoje erdvėje.
 3. Partijos veiklos sritys: partija formuoja ir įgyvendina savo programą švietimo, žmogaus teisių, ekonomikos ir inovacijų, viešojo valdymo, sveikatos, socialinių reikalų, aplinkosaugos, energetikos, kultūros, teisingumo, užsienio reikalų, krašto apsaugos ir kitose visuomenei ir valstybei svarbiose srityse.
 4. Savo veikloje Partija vadovaujasi šiais principais:
  1 įstatymų viršenybės ir valdžių atskyrimo;
  8.2 pagarbos privačiai nuosavybei ir ekonominei iniciatyvai;
  8.3 pagarbos įvairovei ir atviros visuomenės puoselėjimo;
  8.4 asmeninės atsakomybės, skaidrumo ir pilietiškumo;
  8.5 krikščioniškos demokratijos laikymosi ir jos stiprinimo;
  8.6 vakarietiškos geopolitinės krypties.
 5. Įgyvendindama savo tikslus, Partija rengia ir politinėmis priemonėmis siekia įgyvendinti savo programą, kelia kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, savivaldybių merus ir savivaldybių tarybas, Respublikos Prezidentus, deleguoja savo atstovus vykdomosios valdžios institucijose, inicijuoja referendumus ir juose dalyvauja, bendradarbiauja su kitomis politinėmis partijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, inicijuoja ir organizuoja diskusijas, viešąsias akcijas, konferencijas, mokymus ir kitus renginius, palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir kitų valstybių politinėmis partijomis, įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas politinių partijų teises.

III SKYRIUS
NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, STOJIMO Į PARTIJĄ TVARKA.
PARTIJOS RĖMĖJAI

 1. Partijos steigėjais ir nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme.
 2. Šios partijos narys negali būti kitos partijos nariu, dalyvauti kaip kandidatas kitos partijos ar kito rinkimų kampanijos dalyvio rinkiminiuose sąrašuose.
 3. Asmuo, norintis tapti Partijos nariu, Partijos skyriui (toliau – Skyrius), kuriam jis pageidauja priklausyti, pateikia prašymą tapti Partijos nariu. Tais atvejais, kai stojantysis iki prašymo pateikimo dienos yra ar buvo išrinktas ar paskirtas į politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigas, ir kitais Partijos tarybos (toliau – Taryba) nustatytais atvejais, Partijos valdybai (toliau – Valdyba) pateikia valdybos nustatytos formos rašytinį prašymą, kuriame įsipareigoja laikytis Partijos programos ir Įstatų ir savo veiklą grįsti teisės ir moralės normomis.
 4. Prašymus tapti Partijos nariu svarsto ir sprendimus dėl jų skyriuje priima Skyriaus kolegialus valdymo organas.
 5. Partijos narių apskaitą nuolat tvarko, tikslina Partijos skyriai.

Partijos narių teisės

 1. Partijos nariai, teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu įtraukti į Partijos narių sąrašą, gali naudotis šiomis ir kitomis Įstatuose nustatytomis teisėmis, išskyrus atvejus, kai Įstatai jas riboja:
  1. dalyvauti Partijos susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę;
  15.2. siūlyti svarstyti Partijos politinės ir praktinės veiklos klausimus, Partijos programos, Įstatų ir kitų partijos dokumentų projektus, jų pakeitimus ir papildymus;
  15.3. atskleisti Partijos veiklos trūkumus, Partijos susirinkimuose ir forumuose kritikuoti bet kurį Partijos narį ar valdymo organą;
  15.4. kreiptis su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais į bet kurį Partijos organą ir ne vėliau kaip per 30 dienų po posėdžio (susirinkimo) dienos, kuriame pareiškimas ar pasiūlymas buvo svarstomas, gauti motyvuotą atsakymą;
  15.5. susipažinti su Partijos ir jos valdymo organų priimtais sprendimais ir kitais dokumentais;
  15.6. Įstatuose nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į visų renkamų Partijos organų narius, rinkti juos ir būti renkamu. Siūlyti pretendentus į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus;
  15.7. rinkti delegatus ar atstovus į visų lygių konferencijas, tai pat savivaldybių teritorijose, kuriose nėra Partijos skyrių / grupių, renkant naujai įsteigto skyriaus/ grupės pirmininką, pavaduotoją ar iždininką;
  15.8.išstoti iš Partijos, apie tai pranešęs Skyriaus ar grupės pirmininkui raštu arba per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą Partijos vadovams. Laikoma, kad narys išstojo iš Partijos, kai jo prašymą užfiksuoja Skyriaus / grupės susirinkimas, Skyriaus valdyba, ir jį per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą gauna Partijos vadovai. Jei narys per 3 kalendorines dienas nuo pareiškimo išstoti iš Partijos pateikimo dienos atsiima savo prašymą, jis grąžinamas į Partijos narių sąrašą. Narys, išstojęs iš Partijos, po 6 mėnesių gali kreiptis dėl pakartotinio priėmimo į Partiją Įstatuose numatyta tvarka;

Partijos narių pareigos

 1. Partijos nariai privalo:
  1. vykdyti Partijos programą ir laikytis Įstatų, dalyvauti Skyriaus, grupės veikloje;
  16.2. skleisti krikščioniškąsias idėjas, aiškinti visuomenei Partijos siekius ir tikslus, formuojant teigiamą visuomenės nuomonę apie Partiją;
  16.3. propaguoti Partijos siekius;
  16.4. rūpintis Partijos narių skaičiaus didėjimu;
  16.5.laiku mokėti nario mokestį;
  16.6. Valdybai, Tarybai, Skyriaus valdybai nusprendus, atsiskaityti atitinkamam partijos organui dėl laikymosi Įstatų, Partijos programos vykdymo;
  16.7. vykdyti Partijos organų nutarimus. Kai nutarimas Partijos nariui yra nepriimtinas, Partijos narys dėl nutarimo pakeitimo gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą, o nesutikus tai padaryti, – į aukštesnius Partijos organus, tačiau savo veiksmais neturi trukdyti kitiems Partijos nariams vykdyti priimtus Partijos organų nutarimus, kurių jis neremia;
  16.8. būti tolerantiški partijos rėmėjams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras;
  16.9.išvykdami į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui, apie tai pranešti Skyriaus valdybai ar Tarybai, kurie tokius narius išbraukia iš grupės ar Skyriaus sąrašo ir įrašo į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių Partijos veikloje narių sąrašą. Partijos nariai, laikinai išvykę į užsienį, gali jungtis prie užsienyje veikiančios Partijos atstovybės, kuri turi grupės teises. Grįžę ir Skyriaus valdyboje ar Taryboje užsiregistravę Partijos nariai vėl įrašomi į grupės ar Skyriaus sąrašą. Nepranešę apie šiame punkte numatytą išvykimą ir nedalyvaujantys Partijos veikloje daugiau kaip metus nariai gali būti išbraukti iš Partijos narių sąrašų Įstatuose numatyta tvarka.
 2. Asmenims, nusipelniusiems Partijai, Partijos suvažiavimas gali suteikti Partijos garbės nario vardą, o Partijos pirmininkui – garbės pirmininko vardą. Partijos garbės pirmininkas atstovauja partijai aukščiausiu lygiu ir rūpinasi Partijos reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas garbės pirmininko arba garbės nario vardas, gali dalyvauti Suvažiavime (konferencijoje), Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Gali būti sudaroma Partijos patariamoji garbės taryba. Sprendimą dėl jos sudarymo priima ir Partijos garbės tarybos veiklos nuostatus tvirtina Taryba.

Partijos narių atsakomybė

 1. Už Partijos programos ar Įstatų nesilaikymą arba elgesį, žeminantį Partijos vardą, Partijos nariui gali būti skiriamos šios nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš Partijos. Nuobauda – pašalinimas iš Partijos – skiriama už Partijos programos ir Įstatų nesilaikymą bei Partijos vardą žeminantį elgesį.
 2. Įspėjimą gali pareikšti Skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš Partijos gali Skyriaus valdyba arba Taryba, Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu iš Partijos nesutinkantis Partijos narys turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, kreiptis į Partijos Etikos ir procedūrų komisiją. Sprendimą dėl įspėjimo ir papeikimo priima Partijos Etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš Partijos šios komisijos siūlymu – Valdyba. Su Partijos Etikos ir procedūrų komisijos sprendimu dėl įspėjimo ar papeikimo nesutinkantis Partijos narys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali kreiptis į Valdybą, o ši priima galutinį sprendimą. Su Valdybos sprendimu dėl pašalinimo iš partijos nesutinkantis partijos narys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, gali kreiptis į Tarybą, o ši priima galutinį sprendimą.
 3. Tarybos, Partijos Etikos ir procedūrų komisijos ir Partijos Finansų kontrolės komisijos nariams pareikšti įspėjimą ar papeikimą gali Partijos Etikos ir procedūrų komisija, o pašalinti iš Partijos – Taryba ,Partijos Etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Su Partijos Etikos ir procedūrų komisijos sprendimu dėl įspėjimo ir papeikimo nesutinkantis Partijos narys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo gali kreiptis į Tarybą, o ši priima galutinį sprendimą.

Narystės Partijoje laikinas sustabdymas

 1. Partijos narys turi laikinai sustabdyti savo narystę Partijoje, kai privaloma pagal įstatymus iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas, arba iki bus paneigta jį kompromituojanti informacija. Rašytinį pareiškimą dėl narystės Partijoje laikino sustabdymo Partijos narys ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo dienos, įteikia Skyriaus valdybai, Valdybai arba Tarybai.
 2. Asmuo, sustabdęs narystę Partijoje, ją atkuria tuoj pat po to, kai išnyksta narystės laikino sustabdymo pagrindai, apie tai pranešdamas Skyriaus valdybai, Valdybai arba Tarybai ir pateikdamas tai įrodančius dokumentus.
 3. Pasitvirtinus kaltinimų pagrįstumui arba asmenį kompromituojančiai informacijai, Partijos nario elgesys vertinamas Įstatuose numatyta tvarka.
 4. Jeigu Partijos narys neįvykdo Įstatų 21 punkte nurodyto reikalavimo laikinai susyti narystę Partijoje, jo narystę Partijoje gali laikinai sustabdyti Valdyba, Etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.
 5. Su narystės Partijoje laikinu sustabdymu nesutinkantis Partijos narys gali kreiptis į Partijos Etikos ir procedūrų komisiją, kurios siūlymu galutinį sprendimą priima Taryba. Laikinai sustabdyti Tarybos narių, Partijos Etikos ir procedūrų komisijos ir Partijos Finansų kontrolės komisijos narių narystę Partijoje gali Taryba Partijos Etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.
 6. Laikinai sustabdžius narystę Partijoje:
  1. narystės laikino sustabdymo ir atkūrimo faktą fiksuoja Skyrius, kurio įskaitoje Partijos narys yra. Asmuo, kurio narystė Partijoje laikinai sustabdyta, įrašomas į laikinai sustabdžiusių narystę Partijoje sąrašą. Po įrašymo į laikinai sustabdžiusių narystę Partijoje sąrašą ,jis neįskaičiuojamas į renkamojo organo kvorumą, jeigu šio organo nariu yra išrinktas;
  26.2. sprendime laikinai sustabdyti narystę Partijoje, nurodomas konkretus narystės laikino sustabdymo terminas arba laikotarpis, kai termino negalima nustatyti dėl objektyvių priežasčių.
 7. Kiti narystės Partijoje įgijimo, netekimo ir sustabdymo, narių perėjimo iš vieno Skyriaus į kitą, Partijos narių apskaitos klausimai sprendžiami Valdybos nustatyta tvarka.

Partijos rėmėjai

 1. Asmenys, kurie nėra Partijos nariai, gali būti pripažinti Partijos rėmėjais. Rėmėjai yra asmenys, kurie palaiko ir pritaria Partijos politikai, vertybėms.
 2. Partijos rėmėjai, nepriklausantys jokiai kitai partijai, raštu įsipareigoję laikytis Partijos programos, rinkimų programos ir laikytis Įstatų, gali būti keliami Partijos kandidatais savivaldybių tarybų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose.
 3. Valdyba nustato rėmėjų registravimo tvarką ir Partijos rėmėjo statusą.

IV SKYRIUS PARTIJOS ORGANAI

 1. Partijos organai yra:
  1. Partijos suvažiavimas;
  31.2. Taryba;
  31.3. Valdyba;
  31.4. Partijos pirmininkas;
  31.5. Partijos Etikos ir procedūrų komisija;
  31.6. Partijos Finansų kontrolės komisija (toliau – Kontrolės komisija); 31.7.Sekretoriatas.

Partijos suvažiavimas

 1. Aukščiausiasis Partijos organas yra Partijos suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas). Suvažiavimo delegatai renkami Skyrių susirinkimuose pagal Valdybos nustatytą atstovavimo normą.
 2. Eilinis ataskaitinis Suvažiavimas šaukiamas kaip taisyklė kartą per 2 (dvejus) metus.
 3. Rinkiminis ataskaitinis suvažiavimas šaukiamas kartą per 4 (ketverius) metus.
 4. Suvažiavimus šaukia Valdyba savo iniciatyva arba vieno trečdalio Skyrių reikalavimu. Suvažiavimas gali priimti sprendimus ir laikomas teisėtu kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų delegatų;
 5. Nustačius, kad Suvažiavimo kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso Suvažiavimo metu.
 6. Jei kvorumo nėra, Suvažiavimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis Suvažiavimas. Šis Suvažiavimas turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais ir jam netaikomas kvorumo reikalavimas.
 7. Pakartotinis Suvažiavimas šaukiamas ne anksčiau kaip po 5 dienų ir ne vėliau kaip po 30 dienų nuo neįvykusio Suvažiavimo dienos.
 8. Apie pakartotinį Suvažiavimą turi būti pranešta Įstatuose nustatyta tvarka. Suvažiavime sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma dalyvaujant daugiau negu pusei Suvažiavimo delegatų, jei kitaip nenustato šie Įstatai.
 9. Valdyba :
  1. sudaro Suvažiavimo darbotvarkę ir parengia pagal ją numatytų priimti sprendimų projektus; su sprendimų projektais Suvažiavimo delegatai supažindinami ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki Suvažiavimo;
  40.2. įtraukia į Suvažiavimo darbotvarkę klausimus, kuriuos svarstyti reikalauja ne mažiau kaip vienas trečdalis Skyrių arba vienas ketvirtadalis Partijos narių ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki Suvažiavimo, šiais klausimais numatomų priimti parengtus sprendimų projektus;
  40.3. Partijos programos ir (ar) Įstatų keitimo klausimas į Suvažiavimo darbotvarkę įtraukiamas, jei šį klausimą teikia Valdyba arba vienas trečdalis Skyrių, arba vienas ketvirtadalis Partijos narių.
 10. Jeigu buvo priimtas Tarybos sprendimas Partijos pirmininką rinkti visuotiniu Partijos narių balsavimu, Suvažiavimas turi būti sušauktas per 20 dienų nuo įvykusio paskutinio visuotino balsavimo dienos.
 11. Sprendimas sušaukti Suvažiavimą, kuriame dėl Įstatuose nustatytos Partijos pirmininko kadencijos pabaigos turi būti surengti Partijos pirmininko rinkimai, gali būti priimtas ne anksčiau kaip likus trims mėnesiams iki Partijos pirmininko kadencijos pabaigos, išskyrus atvejus, kai Įstatų nustatyta tvarka yra priimtas Tarybos sprendimas rinkti Partijos pirmininką visuotiniu Partijos narių balsavimu.
 12. Svarbiems klausimams svarstyti gali būti šaukiamas neeilinis Suvažiavimas. Neeilinis Suvažiavimas privalo būti sušauktas ne vėliau kaip per du mėnesius, jeigu to reikalauja Taryba arba ne mažiau kaip vienas trečdalis Skyrių.
 13. Suvažiavime delegatų teisėmis dalyvauja Valdybos nariai, taip pat Tarybos, Kontrolės ir Etikos ir procedūrų komisijų nariai, Partijos nariai – Savivaldybių tarybų nariai ir Skyrių delegatai. Skyriaus delegatų skaičius nustatomas proporcingai Skyriaus narių skaičiui pagal valdybos patvirtintas kvotas, apie kurias skyriai turi būti informuoti prieš 30 dienų iki Suvažiavimo dienos.
 14. Pranešimas apie šaukiamą Suvažiavimą ir preliminari Partijos pirmininko teikiama ir Valdybos patvirtinta Suvažiavimo darbotvarkė privalo būti pateikta Skyriams ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki Suvažiavimo.
 15. Šaukiant neeilinį Suvažiavimą, pranešimas apie Suvažiavimą ir preliminari Suvažiavimo darbotvarkė privalo būti pateikti Partijos skyriams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki neeilinio Suvažiavimo. Skyriai gali pateikti Valdybai pasiūlymus dėl neeilinio Suvažiavimo darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki neeilinio Suvažiavimo. Neeilinio Suvažiavimo darbotvarkė tvirtinama suvažiavime.
 16. Sprendimai dėl Partijos jungimosi su kitomis politinėmis partijomis ar Partijos likvidavimo priimami dviejų trečdalių Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
 17. Suvažiavimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Suvažiavime dalyvaujančių delegatų daugumos reikalavimu sprendimai priimami slaptu balsavimu.
 18. Išimtinei Suvažiavimo kompetencijai priklauso:
  1. Partijos programos ir Įstatų priėmimas ir keitimas;
  49.2. Programos įgyvendinimo strategijos nustatymas;
  49.3.Suvažiavimo metu išrinkto Partijos pirmininko teikimu Partijos pirmininko pavaduotojų tvirtinimas, Valdybos, Partijos Etikos ir procedūrų komisijos ir Kontrolės komisijos narių rinkimai;
  49.4. Partijos pirmininko, Valdybos, Partijos Etikos ir procedūrų komisijos ir Kontrolės komisijos ataskaitų išklausymas ir vertinimas;
  49.5. nutarimų dėl Partijos reorganizavimo, jungimosi su kitomis partijomis (politinėmis organizacijomis) ar dėl Partijos veiklos nutraukimo priėmimas ir veiklos nutraukimo tvarkos nustatymas;
  49.6. Tarybos, Konferencijos ar Suvažiavimo anksčiau priimtų nutarimų pakeitimas, panaikinimas;
  49.7. Partijos programos tvirtinimas.
 19. Kiti Suvažiavimo organizavimo ir eigos (procedūrų) klausimai nustatomi Valdybos patvirtintame Suvažiavimo darbo reglamente.

Partijos pirmininkas

 1. Suvažiavime atviru balsavimu renkamas Partijos pirmininkas ir Pirmininko teikimu tvirtinami Partijos pirmininko pavaduotojai (vieną iš jų – pirmuoju pirmininko pavaduotoju) ketverių) metų kadencijai nuo išrinkimo dienos.
 2. Suvažiavime nustatomas Partijos pirmininko pavaduotojų skaičius, kuris negali būti mažesnis negu 4 ir didesnis negu 12.
 3. Pasibaigus Partijos pirmininko ketverių metų kadencijai, Partijos pirmininko kandidatūrą naujai kadencijai siūlo Taryba, Valdyba, Skyrių susirinkimai ir pateikia Suvažiavimui.
 4. Tuo atveju, kai Suvažiavime pritariama, kad Partijos pirmininkas kitai kadencijai gali būti renkamas visuotiniu Partijos narių balsavimu, Taryba įgaliojama priimti sprendimą dėl Partijos pirmininko išrinkimo. Šis sprendimas gali būti priimtas ne anksčiau kaip likus šešiems mėnesiams ir ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki Įstatuose nustatytos Partijos pirmininko kadencijos pabaigos. Partijos pirmininko rinkimų visuotinio Partijos narių balsavimo būdą ir tvarką nustato Taryba.
 5. Laikoma, kad visuotiniu Partijos narių balsavimu Partijos pirmininku yra išrinktas kandidatas, kuris:
  1. visuotinio Partijos narių balsavimo metu pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusei visų Partijos narių gavo daugiau kaip pusę visų balsavime dalyvavusių Partijos narių balsų;
  55.2jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė visų Partijos narių, gavo daugiausiai, bet ne mažiau kaip 1/3 visų Partijos narių balsų;
  55.3. pakartotinai balsuojant dėl dviejų kandidatų, pirmojo balsavimo metu gavusių daugiausia balsų, surinko daugiau balsų;
 6. Partijos pirmininkas yra vienasmenis Partijos valdymo organas, kuris vadovauja Partijai ir yra politinis jos lyderis. Partijos pirmininkas:
  1.laikydamasis Įstatų ir vykdydamas Partijos programą, atsako už Partijos politinę veiklą ir plėtrą;
  56.2. atstovauja Partijai bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;
  56.3. atstovauja Partijai Lietuvoje ir už jos ribų;
  56.4. atlikdamas partijos Pirmininko funkcijas, leidžia potvarkius;
  56.5. vadovauja Tarybos darbui;
  56.6. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuoja Skyrių pirmininkų pasitarimus;
  56.7. vykdydamas Partijos programą, Įstatus, Suvažiavimo ir Tarybos nutarimus, formuluoja užduotis Skyriams, kontroliuoja jų vykdymą;
 7. Kai Partijos pirmininko nėra, jis atsistatydina ar negali eiti pareigų, jo pareigas eina Valdybos paskirtas Partijos pirmininko pavaduotojas.
 8. Partijos pirmininką gali atšaukti tik Suvažiavimas.
 9. Jeigu Partijos pirmininko nėra ar jis negalint eiti pareigų ilgiau negu pusę metų, Valdyba, Tarybos įpareigojama organizuoti Partijos pirmininko rinkimus ir kitus Suvažiavime renkamus ar tvirtinamus Partijos valdymo organus.
 10. Pasibaigus Partijos pirmininko ir (ar) pirmininko pavaduotojų kadencijai, Pirmininkas ir (ar) pirmininko pavaduotojai šias pareigas eina laikinai, iki bus išrinktas naujas Partijos pirmininkas ir (ar) patvirtinti pirmininko pavaduotojai.
 11. Partijos pirmininko pavaduotojai atsako už konkrečias Partijos veiklos sritis. Pasiskirstymą šiomis sritimis Partijos pirmininko teikimu tvirtina Taryba. Kitą Pirmininko pavaduotojų kompetenciją gali nustatyti Partijos pirmininkas.

Taryba

 1. Taryba yra aukščiausiasis Partijos valdymo organas, veikiantis tarp suvažiavimų.
 2. Tarybą sudaro:
  1. Partijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai;
  63.2. Valdybos nariai;
  63.3. Skyrių pirmininkai ir kiti Skyrių atstovai, kurių skaičius nustatomas pagal Suvažiavimo patvirtintą Skyrių atstovavimo Taryboje kvotą;
  63.4. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas;
  63.5. Kontrolės komisijos pirmininkas;
 3. Taryba atlieka šias funkcijas:
  1. prižiūri, kaip Valdyba, Partijos pirmininkas ir Skyriai laikosi Partijos programos, Įstatų ir Suvažiavimo priimtų sprendimų;
  64.2. tvirtina Partijos nario mokesčio rinkimo ir paskirstymo tvarką;
  64.3. atsižvelgdama į Skyrių siūlymus, nustato Skyrių veiklos regioninio koordinavimo ir atstovavimo tvarką;
  64.4. atsižvelgdama į Kontrolės komisijos pateiktą Partijos ūkinės ir finansinės veiklos vertinimą, Valdybos teikimu tvirtina partijos pajamų ir išlaidų sąmatą ir jos vykdymo ataskaitą;
  64.5. Valdybos teikimu tvirtina Partijos programas ir nustato kandidatų sąrašų reitingavimo ir reitingavimo rezultatų keitimo tvarką Lietuvos Respublikos Seimo ar Europos Parlamento rinkimams;
  64.6. Valdybos teikimu tvirtina į Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius partijos keliamus kandidatus ir jų sąrašus. Galutinį sprendimą dėl kandidatų ir jų sąrašų priima Valdyba;
  64.7. Valdybos teikimu sprendžia dėl Partijos paramos kitų partijų ar asmenų iškeltiems kandidatams į Respublikos Prezidentus, Lietuvos Respublikos Seimo ar Europos Parlamento narius;
  64.8. Valdybos teikimu sprendžia dėl Partijos narių dalyvavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje;
  64.9.Skyrių teikimu tvirtina į Savivaldybių tarybų ir kitų renkamų savivaldybių institucijų narius partijos keliamus kandidatus ir jų sąrašus. Galutinį sprendimą dėl kandidatų ir jų sąrašų priima Valdyba, gavusi konkrečius Tarybos įgaliojimus;
  64.10.gali svarstyti kitus su Partijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti išimtinei kitų Partijos organų kompetencijai.

Tarybos posėdžiai

 1. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdis taip pat turi būti šaukiamas, kai to reikalauja ne mažiau kaip vienas ketvirtadalis Tarybos narių ar vienas trečdalis Skyrių, pateikdami posėdžio darbotvarkę ir pagal ją numatytų priimti sprendimų projektus. Šiuo atveju Partijos pirmininkas arba jo įgaliotas Valdybos narys privalo sušaukti Tarybos posėdį ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos. Tarybos posėdžius šaukia Partijos pirmininkas arba jo įgaliotas Valdybos narys.
 2. Partijos pirmininkas arba jo įgaliotas Valdybos narys:
  1. sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes ir parengia pagal darbotvarkę numatytų priimti sprendimų projektus;
  66.2. atsako už Tarybos narių apskaitą.
 3. Į Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukiami klausimai, kuriuos svarstyti reikalauja ne mažiau kaip vienas ketvirtadalis Tarybos narių ar vienas trečdalis Skyrių, pateikdami apsvarsčius šiuos klausimus numatytų priimti sprendimų projektus.
 4. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Posėdis teisėtas, jeigu jame registravosi daugiau negu pusė Tarybos narių. Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu elektroninio ryšio priemonėmis Valdybos nustatyta tvarka.
 5. Jeigu Tarybos posėdyje nėra kvorumo, posėdis laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 5 dienų gali būti sušauktas pakartotinis Tarybos posėdis, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio Tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame Tarybos posėdyje priimami paprasta Tarybos narių balsų dauguma.
 6. Kiti Tarybos darbo organizavimo klausimai nustatomi jos patvirtintame Tarybos darbo reglamente.

Valdyba

 1. Valdyba yra kolegialus Partijos valdymo organas, partijos Suvažiavime renkamas ketverių metų kadencijai.
 2. Ketverių metų kadencijai išrinktą Vadybą atšaukia Suvažiavimas. Suvažiavimas gali atšaukti ar pakeisti bet kurį Valdybos narį ar visą Valdybą arba išrinkti naują Valdybos narį ir nesibaigus kadencijai.
 3. Renkamos Valdybos narių skaičių nustato Suvažiavimas.
 4. Pasibaigus kadencijai, Valdybos nariai pareigas eina tol, kol bus išrinkti naujos kadencijos Valdybos nariai.
 5. Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus atvejį, kai balsų pasidalijimas po lygiai reiškia, kad tiek pat balsų gauta už, tiek pat prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Partijos pirmininko balsas. Jeigu Partijos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, balsams pasidalinus pasidalijus po lygiai, lemia pirmininkaujančio posėdžiui balsas.
 6. Valdybą sudaro Partijos pirmininkas, Pirmininko pavaduotojai, ketverių metų kadencijai ,Suvažiavimo išrinkti Valdybos nariai ir iki dešimt partijos atstovų iš regionų pagal Tarybos nustatytą atstovavimo tvarką.
 7. Valdyba atlieka šias funkcijas:
  1.operatyviai reaguoja į politinę situaciją, priima reikiamus sprendimus, parengia ir skelbia politinius Partijos pareiškimus ir pozicijas;
  77.2. rengia Partijos nario mokesčio rinkimo ir paskirstymo tvarką reglamentuojančio dokumento projektą ir teikia jį tvirtinti Tarybai.
 8. Valdyba, atlikdama savo funkcijas, atsako už:
  1. Partijos veiklos organizavimą;
  78.2. Partijos narių informavimą apie svarbiausius įvykius Partijoje;
  78.3. Partijos narių apskaitą, Partijos turto tvarkymą ir dokumentų valdymą.
 9. Be Įstatų 77 punkte nurodytųjų, Valdyba atlieka kitas funkcijas:
  1. nustato steigtinų Partijos Skyrių sąrašą;
  79.2. tvirtina pavyzdinius Partijos Skyriaus nuostatus;
  79.3. koordinuoja Skyrių veiklą, įskaitant veiklą Partijai dalyvaujant Savivaldybių tarybų, kitų renkamų savivaldybės institucijų narių ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose;
  79.4. kartą per metus išklauso partijos keltų kandidatų ir išrinktų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimą ataskaitas ,apie jų veiklą šiose institucijose;
  79.5. teikia Skyriams rekomendacijas dėl jų narių dalyvavimo Savivaldybių tarybose sudaromose koalicijose;
  79.6. organizuoja Partijos dalyvavimą Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą ir Europos Parlamentą;
  79.7. teikia Tarybai tvirtinti Partijos keliamus kandidatus ir jų sąrašus dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose;
  79.8. Partijos pirmininko teikimu tvirtina Partijos atsakingojo sekretoriaus kandidatūrą;
  79.9. Atsakingojo sekretoriaus teikimu tvirtina atsakingojo sekretoriaus pavaduotoją, Partijos sekretoriato struktūrą ir darbo reglamentą;
  79.10. teikia Suvažiavimui tvirtinti Partijos keliamą pretendentą būti kandidatu į Respublikos Prezidentus arba remiamą kandidatą į Respublikos Prezidentus;
  79.11. sprendžia dėl Skyrių ir Partijos frakcijų registravimo;
  79.12. steigia Partijos komitetus, nustato jų skaičių, pavadinimus, veiklos sritis, tvirtina jų darbo reglamentus;
  79.13. nustato Partijos buveinės keitimo tvarką;
  79.14. priima sprendimą steigti analitinį centrą, svarstyti ir spręsti bet kokius kitus su Partijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti išimtinei kitų Partijos organų kompetencijai.

Valdybos posėdžiai

 1. Valdyba savo sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Valdybos posėdis taip pat turi būti šaukiamas, kai to reikalauja ne mažiau kaip vienas trečdalis Valdybos narių arba vienas ketvirtadalis Tarybos narių. Šiuo atveju Partijos pirmininkas arba jo įgaliotas Partijos pirmininko pavaduotojas privalo sušaukti Valdybos posėdį ne vėliau kaip per vieną dieną nuo reikalavimo gavimo dienos.
 2. Valdybos posėdžius šaukia, jų darbotvarkes ir pagal darbotvarkę numatytų priimti sprendimų projektus teikia ir posėdžiams pirmininkauja Partijos pirmininkas arba jo įgaliotas Partijos pirmininko pavaduotojas.
 3. Valdyba gali priimti sprendimus, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių. Posėdžio dalyvių skaičius (kvorumas) fiksuojamas posėdžio pradžioje, kai apie tai praneša posėdžio pirmininkas, o užfiksuotas dalyvių skaičius (kvorumas) laikomas galiojančiu iki to posėdžio pabaigos. Valdybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.
  1. Valdybos posėdžiai Partijos pirmininko sprendimu gali būti organizuojami nuotoliniu būdu naudojantis konferencinio ryšio programomis. Tokiu atveju kiekvienas posėdyje dalyvaujantis valdybos narys turi būti aiškiai identifikuojamas (pagal vardą, pavardę) nuotoliniu būdu.
  82.2. Nuotolinio Valdybos posėdžio vedimo tvarką nustato Valdyba Partijos Pirmininko teikimu.
 4. Valdybos narys visais klausimais gali balsuoti nuotoliniu būdu, Valdybos nustatyta tvarka.
 5. Balsuojant nuotoliniu būdu, apie balsavimą ne vėliau kaip prieš 12 val. iki balsavimo pradžios paskelbiama Partijos interneto svetainėje ir/arba elektroniniais laiškais visiems valdybos nariams, nurodant klausimą, dėl kurio balsuojama, balsavimo laikas ir procedūros, kuriomis vadovaujamasi.
 6. Klausimą elektroniniam balsavimui gali teikti Partijos pirmininkas arba Partijos pirmininko pavaduotojas.
 7. Nuotoliniu būdu balsuojančio Partijos nario tapatybė nustatoma Valdybos nustatyta tvarka.
 8. Balsavimo rezultatai paskelbiami viešai, Partijos interneto svetainėje, nurodant, kaip balsavo kiekvienas Valdybos narys.
 9. Elektroninis balsavimas negali būti slaptas, jo rezultatus privaloma paskelbti.
 10. Balsavimas nuotoliniu būdu laikomas įvykusiu, jei per netrumpesnį kaip 6 val. ir neilgesnį kaip 48 val. laiką balsavo daugiau negu pusė kolegialaus organo narių.
 11. Jeigu Valdybos posėdyje nėra kvorumo, posėdis laikomas neįvykusiu ir po neįvykusio balsavimo paskutinės dienos ne anksčiau kaip po 7 dienų gali būti sušauktas pakartotinis Valdybos posėdis, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio Valdybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame Valdybos posėdyje priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.
 12. Kiti Valdybos darbo organizavimo klausimai nustatomi Tarybos patvirtintame Valdybos darbo reglamente.
 13. Valdybos narys, be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip trečdalį Valdybos posėdžių, netenka teisės būti kitos kadencijos valdybos nariu.

Partijos Etikos ir procedūrų komisija

 1. Partijos Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija) yra Partijos suvažiavime ketverių metų laikotarpiui išrinkta nuolatinė Komisija, kuri prižiūri, kaip laikomasi Įstatų, ir teikia išvadas ir pasiūlymus Partijos organui.
 2. Komisiją sudaro ne mažiau negu penki nariai. Komisijos pirmininką, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisijos sekretorių Komisijos nariai renka patys iš Komisijos narių ketverių metų kadencijai, atsižvelgdami į jų moralines savybes, kompetenciją ir profesinę patirtį.
 3. Komisijos nariu gali būti renkamas bet kuris Partijos narys, išskyrus Tarybos, Valdybos ir Kontrolės komisijos narius.
 4. Komisija veikia pagal Valdybos patvirtintą darbo reglamentą. Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra ar jis negali eiti savo pareigų, – Komisijos pirmininko pavaduotojas.
 5. Komisijos pirmininkas dalyvauja Valdybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise svarstant skundus, ginčus ir apeliacijas.
 6. Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta:
  1. pasibaigus Komisijos įgaliojimų terminui;
  98.2. Komisijos nariui nutraukus narystę Partijoje;
  98.3. Komisijos nariui raštu pateikus motyvuotą atsisakymą dirbti Komisijoje.
 7. Komisijos kompetencija:
  1. spręsti ginčus tarp Partijos narių, Partijos organų ir Skyrių organų, nagrinėti skundus dėl Partijos organų, išskyrus Suvažiavimą ir Tarybą, ir Skyrių organų priimtų sprendimų, išskyrus atvejus, kai nuo ginčijamo įvykio praėjo daugiau negu dveji metai
  99.3. savo iniciatyva arba Partijos narių, Partijos organų ar Skyrių organų prašymu vertinti Partijos narių veiklos atitiktį Įstatams, Partijos narių elgesį;
  99.4. priimti sprendimus dėl Partijos nariams skiriamų nuobaudų, teikti Valdybai rekomendacijas dėl narių šalinimo iš Partijos;
  99.5. tikrinti, ar Partijos nariams pritaikytos sankcijos (nuobaudos), įskaitant pašalinimą iš Partijos, proporcingos padarytiems pažeidimams
  99.6. teikti išaiškinamus dėl Įstatų taikymo, skyrių nuostatų ir kitų norminių dokumentų atitikties Įstatams;
  99.7. prižiūrėti, kaip laikomasi Įstatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Partijos narių veiklą;
  99.8. Partijos narių siūlymu arba savo iniciatyva nagrinėti etikos pažeidimus, svarstyti kilusius Partijos narių konfliktus ir, jeigu reikia, teikti išvadas Valdybai, Partijos pirmininkui ar Tarybai;
  99.9. nagrinėti viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją, kuri gali kompromituoti Partijos narius, ir savo sprendimu tai patvirtinti arba paneigti. Pasitvirtinus kompromituojančiai informacijai, išvada dėl tokio Partijos nario perduodama Valdybai ir ji priima sprendimą dėl jo narystės Partijoje sustabdymo, išskyrus sprendimą dėl Partijos pirmininko ar Pirmininko pavaduotojo narystės. Partijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo narystės Partijoje sustabdymo klausimus sprendžia suvažiavimas;
  99.10. svarstyti Partijos narių apeliacijas dėl narystės Partijoje sustabdymo;
  99.11. spręsti atstovavimo Suvažiavime teisėtumo klausimus, tikrinti pranešimus apie galimus atstovavimo kituose Partijos organuose pažeidimus;
  99.12. teikti Valdybai tvirtinti Komisijos darbo reglamentą.
 8. Išvadas Komisija privalo pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo informacijos gavimo dienos.
 9. UŽ savo veiklą Komisija atsiskaito Suvažiavimui.
 10. Komisijos sprendimai įsigalioja po 14 dienų nuo jų priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai per šį laikotarpį jie apskundžiami Tarybai. Šiuos skundus Taryba turi išnagrinėti artimiausiame posėdyje. Tarybos priimtas sprendimas yra galutinis ir įsigalioja priėmimo dieną.
 11. Komisija, nustačiusi, kad Partijos narys pažeidė Įstatus, skiria jam įspėjimą ar papeikimą arba rekomenduoja Valdybai pašalinti jį iš Partijos.
 12. Komisija, atlikdama tyrimą :
  1. apklausia Partijos narį, kurio elgesys tiriamas, taip pat kreipimosi autorių ir kitus asmenis, susijusius su tiriamu Partijos nario elgesiu ar politine veikla;
  104.2. prireikus nuvyksta į įvykio vietą;
  104.3 .gali pasitelkti reikalingų specialistų;
  104.4. gali reikalauti, kad klausimo svarstymas Valdybos posėdyje būtų atidėtas (ne ilgiau kaip savaitei), jeigu svarstymo metu buvo akivaizdžiai pažeisti Įstatai;
  104.5. gali reikalauti iš Partijos narių ir Partijos organų pateikti tyrimui reikalingus dokumentus ir šie privalo juos pateikti.

V SKYRIUS
PARTIJOS PADALINIAI

Skyriai

 1. Partijos organizacinė struktūra grindžiama teritoriniu principu: Partijos nariai jungiasi į padalinius – Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų arba rinkimų apygardų bei apylinkių teritorijose Įstatų nustatyta tvarka veikiančius Skyrius ir jų poskyrius. Be to, gali veikti užsienio valstybėse gyvenančius Partijos narius bendrai veiklai vienijantys Skyriai.
 2. Skyrius savo veiklos teritorijoje įgyvendina Partijos programą ir politinę veiklą vykdo vadovaudamasis Įstatais, Partijos organų sprendimais ir Įstatams neprieštaraujančiais Skyriaus nuostatais.
 3. Skyrius gali būti steigiamas, kai Valdyba jį įtraukia į steigtinų Skyrių sąrašą.
 4. Skyrius steigiamas Steigiamajame skyriaus susirinkime, kuriame, dalyvaujant ne mažiau kaip dešimt Partijos narių, patvirtinami Skyriaus nuostatai ir sudaromos juose numatyti Skyriaus valdymo organai.
 5. Skyriaus veikla gali būti nutraukta Valdybos sprendimu pripažinus, kad Skyriaus organai pažeidžia Įstatus ar Partijos programą, taip pat kai Valdyba pripažįsta, kad Skyrius nebevykdo ar nebegali vykdyti veiklos.
 6. Įsteigto Skyriaus pirmininkas pateikia Valdybai Skyriaus nuostatus, narių sąrašą ir duomenis apie sudarytų skyriaus organų narius.
 7. Gavusi Įstatų 110 punkte nurodytus dokumentus, Valdyba artimiausiame posėdyje priima sprendimą dėl Skyriaus registravimo arba pasiūlo Skyriaus steigėjams ištaisyti trūkumus pateiktuose dokumentuose ir šiuos dokumentus grąžindama. Įregistravus skyrių, jo steigiamajame susirinkime dalyvavę Partijos nariai (skyriaus steigėjai) tampa to skyriaus nariais.
 8. Skyriuje gali būti šie organai:
  1. visuotinis Skyriaus susirinkimas ;
  112.2.Skyriaus pirmininkas;
  112.3.Skyriaus valdyba
  112.4.Skyriaus taryba
  112.5.Skyriaus finansų kontrolės komisija (toliau -Skyriaus kontrolės komisija);
  112.6.Skyriaus etikos ir procedūrų komisija;
  112.7.Skyriaus sekretorius.
 9. Visuotinis Skyriaus susirinkimas :
  1. priima ir keičia Skyriaus nuostatus;
  113.2. renka Skyriaus pirmininką ir Skyriaus kontrolės komisijos narius, taip pat gali juos atšaukti;
  113.3.Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina Skyriaus sekretorių arba šią funkciją perduoda atlikti kolegialiam Skyriaus valdymo organui;
  113.4. sudaro Skyriaus nuostatuose numatytus valdymo organus;
  113.5. renka Skyriaus atstovus į Suvažiavimą ir Tarybą;
  113.6. teikia Valdybai ,Skyriaus siūlomus kandidatus dalyvauti Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose;
  113.7. pagal Partijos sąrašą išrinktų Savivaldybės tarybos narių teikimu sprendžia dėl koalicijų sudarymo arba nustato tvarką, pagal kurią šią funkciją perduoda kitam Skyriaus organui (jei savivaldybės teritorijoje veikia daugiau negu vienas Skyrius, sprendžia Įstatų 116 punkte nurodyta skyrių veiklą koordinuojantis organas );
  113.8. gali sudaryti Skyriaus poskyrius;
  113.9.išklauso Skyriui priklausančių partijos narių, kurie yra -Savivaldybės, kurios teritorijoje veikia skyrius, atstovaujamosios ir vykdomųjų institucijų nariai, veiklos šiose institucijose ataskaitas;
  113.10. tvirtina į Skyriaus veiklos teritorijoje renkamos savivaldybės tarybos ir kitų renkamų savivaldybės institucijų narius Partijos keliamus kandidatus ir jų sąrašus, jei šie kandidatai yra Partijos nariai, o kai savivaldybės teritorijoje veikia daugiau negu vienas Skyrius, juos teikia tvirtinti Įstatų 116 punkte nurodytai Skyrių veiklą koordinuojančiam organui;
  113.11. teikia Valdybai tvirtinti Skyriaus keliamus kandidatus į savivaldybės merus, Skyriaus veiklos teritorijoje renkamos savivaldybės tarybos ir kitų renkamų savivaldybės institucijų narius Partijos keliamus kandidatus ir jų sąrašus, jei šie kandidatai nėra Partijos nariai, taip pat tuo atveju, kai Partijos kandidatai į savivaldybės merus yra remiami kitų partijų;
  113.12. gali svarstyti ir spręsti bet kokius kitus su Skyriaus veikla susijusius klausimus.
 10. Visuotinis Skyriaus susirinkimas šaukiamas kaip taisyklė vieną kartą per metus. Visuotinis Skyriaus susirinkimas taip pat turi būti šaukiamas, kai to reikalauja ne mažiau kaip vienas ketvirtadalis Skyriaus narių, pateikdami visuotino Skyriaus susirinkimo darbotvarkę ir pagal ją numatytų priimti sprendimų projektus. Be to, Valdybos nustatyta tvarka gali būti šaukiama skyriaus konferencija.
 11. Po įvykusio visuotinio Skyriaus susirinkimo Skyriaus pirmininkas pateikia Partijos sekretoriatui šio susirinkimo protokolo ir priimtų sprendimų nuorašus.
 12. Jei vienos savivaldybės teritorijoje veikia du ar daugiau Skyrių, dalis Įstatuose nustatytų Skyriaus teisių ir pareigų ,Tarybos sprendimu perduodama iš šių Skyrių deleguotų narių sudarytai Skyrių veiklą koordinuojančiam organui, kai tai būtina siekiant užtikrinti efektyvią Partijos veiklą savivaldybės teritorijoje. Vienos savivaldybės teritorijoje veikiančių kelių Skyrių veiklą koordinuojančio organo sudarymo tvarką ir veiklos ribas nustato Taryba.
 13. Skyrius tvarko Skyriaus narių apskaitą ir jų duomenis ir teikia juos Sekretoriatui.
 14. Kiti Skyriaus darbo organizavimo klausimai nustatomi Skyriaus nuostatuose, Valdybos ir Tarybos sprendimuose.
 15. Skyriaus pirmininkas:
  1. vadovauja Skyriui ir jam atstovauja;
  119.2. įgyvendindamas Partijos programą, Įstatus, Susirinkimo, Skyriaus valdybos ir Partijos organų sprendimus ir nutarimus, skiria užduotis Skyriaus nariams ir darbo grupėms, kontroliuoja jų atlikimą;
  119.3.organizuoja rinkimines, referendumų kompanijas, teikia Skyriaus valdybai siūlymus dėl atstovų į rinkimų, referendumo komisijas;
  119.4. vadovauja Skyriaus valdybos darbui;
  119.5. skiria pavedimus Skyriaus valdybos nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  119.6. teikia visuotiniam Skyriaus susirinkimui Skyriaus pirmininko pavaduotojų skaičių ir jų kandidatūras. Visuotinas skyriaus susirinkimas nustato Skyriaus pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  119.7. už savo darbą reguliariai atsiskaito Skyriaus visuotiniam susirinkimui ir Skyriaus
  valdybai.
 16. Kai Skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų ilgiau negu 2 mėnesius, dėl jo narystės Partijoje sustabdymo privalo būti šaukiamas neeilinis Skyriaus visuotinis rinkiminis susirinkimas ir jame renkamas naujas skyriaus pirmininkas.

Skyriaus valdyba

 1. Skyriaus valdybą sudaro:
  1.Skyriaus pirmininkas;
  121.2.Skyriaus sekretorius;
  121.3. visuotiniame Skyriaus susirinkime išrinkti Skyriaus valdybos nariai(jų skaičių nustato visuotinis skyriaus susirinkimas).
 2. Skyriaus valdyba atlieka šias funkcijas:
  1. kartu su Skyriaus pirmininku organizuoja Skyriaus darbą tarp Susirinkimų;
  122.2. įgyvendindama Partijos programą, Partijos organų sprendimus ir nutarimus, savo posėdžiuose priima Skyriaus valdybos sprendimus. Skyriaus valdybos posėdžius privaloma šaukti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia Skyriaus pirmininkas savo iniciatyva arba kai to reikalauja vienas trečdalis Skyriaus valdybos narių;
  122.3.Skyriaus pirmininko teikimu skiria Skyriaus sekretorių, Rinkimų štabo vadovą;
  122.4. priima sprendimus, reikalingus organizuojant rinkimų, referendumų kompanijas, taip pat dėl atstovų į rinkimų, referendumų komisijas;
  122.5. aptaria ir priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo savivaldybės tarybos rinkimuose;
  122.6. aptaria ir priima sprendimus dėl Skyriaus visuotiniame susirinkime siūlomų kandidatų į Respublikos Prezidentus, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento narius;
  122.7. priima sprendimą dėl poskyrio steigimo, kai skyrių sudaro mažiau kaip penki partijos nariai.
  122.8. gali svarstyti ir priimti sprendimus kitais Skyriui svarbiais klausimais.
 3. Skyriaus valdybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Skyriaus valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Skyriaus valdybos narių balsų dauguma. Skyriaus valdybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu elektroninio ryšio priemonėmis Valdybos nustatyta tvarka.
 4. Skyriaus sekretorius:
  1. vykdo Skyriaus pirmininko nurodymus ir jo pavedimu organizuoja reikalingus darbus įgyvendinant Skyriaus visuotino susirinkimo, Skyriaus valdybos ir Skyriaus pirmininko sprendimus, taip pat Partijos organų sprendimus, skirtus šiam skyriui;
  124.2. ne vėliau kaip per 10 dienų surašo visuotinio Skyriaus susirinkimo, Skyriaus valdybos posėdžio protokolus, yra atsakingas už informacinėse sistemose esančių duomenų apie Skyriaus veiklą turinį ir šių duomenų atnaujinimą, laikydamasis Skyriaus valdybos sprendimu patvirtintame apraše nustatytos tvarkos, tvarko skyriaus dokumentus.
 5. Skyriaus sekretorių ,Skyriaus pirmininko teikimu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Skyriaus

Partijos grupės

 1. Partijos grupes (toliau-Grupės) gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Sudarytos Grupės veikla prasideda nuo jos įregistravimo Skyriaus valdyboje dienos.
 2. Grupės:
  1. įgyvendina Partijos programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus; nusistato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus Partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Kai du trečdaliai grupės narių savo susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su Skyriaus valdybos sprendimu, gali kreiptis į visuotinį Skyriaus susirinkimą ar Valdybą dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo;
  127.2. dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo Skyriaus valdybai atstovus į rinkimų (referendumo) komisijas, siūlo kandidatus į Savivaldybės tarybos, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Respublikos Prezidentus; taip pat siūlo kandidatus į Skyriaus ir Partijos valdymo organus. Padeda Partijos remtiems Lietuvos Respublikos Seimo, Savivaldybių tarybų nariams jų veikloje.
 3. Aukščiausias Grupės organas – susirinkimas. Grupės susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai Grupės susirinkimas renka Grupės pirmininką, Grupės pirmininko pavaduotojus ir iždininką. Jais tuo pačiu metu negali būti Skyriaus pirmininkas ir Skyriaus pirmininko pavaduotojai.
 4. Grupės veikla gali būti nutraukta Valdybos sprendimu, jei ši veikla prieštarauja Partijos programai ar Įstatams. Sprendimą dėl Grupės veiklos nutraukimo gali priimti ir Grupės susirinkimas

VII SKYRIUS
PARTIJOS TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA

 1. Partijos finansinę ir ūkinę veiklą kontroliuoja, politinės kampanijos stebėseną atlieka, stebėsenos rezultatus analizuoja, vertina ir apibendrina, išvadas Valdybai teikia ir apie nustatytus finansinės ir ūkinės veiklos pažeidimus informuoja Valdybą Kontrolės komisija.
 2. Kontrolės komisija iš ne mažiau kaip trijų narių renkama Suvažiavime ketverių metų kadencijai. Kontrolės komisijos darbo tvarka nustatoma Tarybos patvirtintame Komisijos darbo reglamente.
 3. Kandidatus į Kontrolės komisijos narius ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Suvažiavimo gali siūlyti Partijos pirmininkas, Valdyba ir Visuotiniai skyrių susirinkimai.
 4. Kontrolės komisijos nariais negali būti Partijos pirmininkas, Valdybos nariai, Skyrių pirmininkai ir jų pavaduotojai, Etikos ir procedūrų komisijos nariai, Partijos atsakingasis sekretorius ir jo pavaduotojas, Partijos sekretoriato darbuotojai.
 5. Kontrolės komisija išsirenka pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir Kontrolės komisijos sekretorių.
 6. Kontrolės komisija dirba pagal Tarybos patvirtintą darbo reglamentą. Kai Kontrolės komisijos pirmininkas išvykęs, yra laikinai nedarbingas, atostogauja ar dėl kitų priežasčių negali eiti pareigų, jo funkcijos Partijos pirmininko įsakymu gali būti pavedamos atlikti Kontrolės komisijos nariui.
 7. Kontrolės komisija sprendimus priima posėdžiuose. Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
 8. Kontrolės komisijos posėdžius šaukia šios komisijos pirmininkas, o kai jo nėra ar jis negali eiti savo pareigų, – Kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas.

Partijos sekretoriatas

 1. Partijos sekretoriatas yra kasdienę Partijos veiklą administruojantis Partijos organas.
 2. Partijos sekretoriatas:
  1. tvarko Partijai priklausantį turtą ir lėšas;
  139.2. sudaro Partijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, organizuoja patvirtintos sąmatos vykdymą ir rengia jos vykdymo ataskaitas;
  139.3.organizuoja Suvažiavimo, Tarybos ir Valdybos, Partijos pirmininko sprendimų įgyvendinimą ir užtikrina Partijos narių informavimą laiku apie šiuos sprendimus;
  139.4. rengia Suvažiavimui, Tarybos ir Valdybos posėdžiams reikalingus dokumentų
  projektus
  139.5. kaupia ir tvarko Skyrių pateiktus duomenis apie Partijos narius;
  139.6. teikia Skyriams reikiamą informaciją, organizacinę ir metodinę pagalbą;
  139.7. priima prašymus, skirtus Komisijai, ir padeda šios komisijos pirmininkui organizuoti jos darbą;
  139.8. rūpinasi Partijos dokumentų valdymu, tvarko Partijos archyvą;
  139.9.organizuoja Partijos rinkimų kampanijas, teikia metodinę pagalbą Skyrių rinkimų štabams;
  139.10.ne vėliau kaip per mėnesį po Komisijos ir Kontrolės komisijos išrinkimo organizuoja pirmuosius šių komisijų posėdžius.
 3. Partijos sekretoriatui vadovauja atsakingasis sekretorius. Jį Partijos pirmininko teikimu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Valdyba.
 4. Atsakingasis sekretorius:
  1.organizuoja Partijos sekretoriato veiklą ;
  141.2. Partijos pirmininko pavedimu atstovauja Partijai bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis klausimais, susijusiais su Partijos finansine ir ūkine veikla bei Sekretoriato darbu;
  141.3. teikia Valdybai tvirtinti Partijos sekretoriato struktūrą ir darbo reglamentą;
  141.4. patariamojo balso teise gali pareikšti nuomonę Partijos organų ir Skyriaus organų posėdžiuose.
 5. Partijos sekretoriato darbuotojai dirba pagal darbo sutartis arba savanoriškumo pagrindais.
 6. Partijos sekretoriato darbo reglamentą tvirtina Valdyba.
 7. Atsakinguoju sekretoriumi ir atsakingojo sekretoriaus pavaduotoju negali būti Partijos pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas, Kontrolės komisijos narys.
 8. Kai atsakingojo sekretoriaus nėra ar jis negali atlikti pareigų, šias pareigas atlieka Atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas.

VIII SKYRIUS
PARTIJOS LIKVIDAVIMAS AR PERTVARKYMAS

 1. Partija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Politinių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Sprendimą pertvarkyti, reorganizuoti arba likviduoti Partiją gali priimti Suvažiavimas, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Suvažiavimo delegatų, arba įstatymų nustatytais atvejais teismas.
 3. Sprendimą dėl Partijos reorganizavimo priima Suvažiavimas kvalifikuota balsų dauguma kuri negali būti mažesnė negu du trečdaliai visų Suvažiavimo delegatų balsų.
 4. Sprendime reorganizuoti partiją turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti ar priimti nauji steigimo dokumentai.
 5. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki suvažiavimo, kuriame sprendžiama dėl Partijos reorganizavimo, Partijos nariai turi teisę susipažinti su Partijos reorganizavimo sąlygomis, dokumentais arba jų projektais ir visų reorganizuojant Partiją dalyvaujančių valdymo organų parengtomis ataskaitomis, ekspertų vertinimais ir praėjusių trejų finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniais .
 6. Partijos valdymo organai privalo Partijos nariams raštu pranešti apie visus esminius pokyčius, įvykusius po Partijos reorganizavimo sąlygų sudarymo iki sprendimo priėmimo reorganizuoti Partiją. Partijos visuotinių skyrių susirinkimuose žodžiu pranešti apie esminius pokyčius.

Krikščionių sąjunga politinės partijos pirmininkas
Rimantas Jonas Dagys