You are currently viewing Jonas Valatka: siūlymai ekonomikos srityje

Jonas Valatka: siūlymai ekonomikos srityje

Siūlymai ekonomikos srityje remiasi valstybės reguliuojamos socialiai orientuotos rinkos ekonomikos principais bei esama LR konstitucija. Pagrindiniai šios politikos principai yra tokie:

Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvas. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojų interesus. Įvertinant šiuos teiginius, jokiu būdu neatsisakant privačios nuosavybės bei privačios iniciatyvos ekonomikoje, reiktų iš esmės pakeisti esamą situaciją ženkliai padidinant valstybės įtaką ekonomikoje, valstybės vaidmenį padidinant konkurenciją oligopolinėse ūkio šakose. Lietuvoje įtakingų liberaliai orientuotų lobistinių institucijų pastangomis valstybės vaidmuo ekonomikoje neleistinai mažas. Tokiu būdu, susidarė per daug didelės socialinė atskirtis. Siekiant šią atskirtį mažinti galima paminėti dvi kryptis. Viena iš jų būtų biudžeto pajamų didinimas, tuo pačiu didinant BVP perskirstymą atskiroms socialinėms grupėms. Antra biudžeto pajamų didinimo kryptis turėtų būti šešėlinės ekonomikos mažinimas. Šešėlinės ekonomikos mažinimui būtinas ne tik kontrabandos naikinimas, bet ir įstatyminis dabar galiojančių norminių aktų, ypatingai finansinėje įmonių veikloje, koregavimas.

Būtini pokyčiai ir mokesčių politikoje.

Kita kryptis siekiant padidinti biudžeto pajamas yra geresnis esamų resursų panaudojimas ir vidinės paklausos didinimas. Didžiausią dalį gyventojų išlaidose sudaro maisto prekės, vaistai, degalai ir komunalinės išlaidos. Šiuose segmentuose gana seniai įsitvirtino oligopolinės struktūros, kurios neleidžia funkcionuoti normaliai konkurencijai ir laiko nerealiai aukštas kainas. Būtina keisti įstatyminę bazę keičiant valstybėje esančių priežiūros institucijų darbą bei jų atliekamas funkcijas. Šios institucijos privalo ginti vartotojų interesus, Visos šios situacijos sprendimo būdas – geresnis įstatyminis reguliavimas, galima pasikartoti, vartotojų naudai.

Jonas Valatka